Çırê Musyon

19 Ekim 2012 Cuma

ŞERİAT Û KOMİNİZM


1980 ra vêr ideolojîyan ser şarî ma zaf fikriyênî. Ni fikriyayiş di xeletî zaf bi.
Zafi insanî ma esti,  êmrê xo di yew kitab tamom nêwenedû, la belê derheqe ni ideolojiyandi zêdera fikrê xo ardinî zuvan ser.
Nezanê  insanan derheqe ideolojiyandi zaf xorîbî.
Ez qayila na nezanê ser çend anekdot biyari zuvan ser.
Şarî ma islamû, labelê derheqe islamdi zî zaf nezanê eyn esta.
Şeriat ser zafi insanê ma fekê mellayanra çi eşnawitu,zanayê eyn vatê mellayan wetyer nîyu.

Derheqe kominizm di zi zaf xeleti estibi.
Şarî ma gorê koministe zaf çiko xirabo.
Bê din û be iman çi yenû eyn vir koministe zî êyawa.
Zafin gorê kominsitê di  keyf ê kam çi biwazû eşkenû ê çi bikû.

Vatişan qismek insanan gorê
Zêrê kî kam yo cênî biwazû, eyn gorê eşkenû bigerû.
Kam Koministû se dadi û wayê xo nêşinasnênû.
Çi sifatû pis esto se koministê eyn çim di ew qeydewo.

Kominist rejim zî din zey afyon vinênû.
Ridê êra ummetê islam heqe êyn esto tera xû bikeri.Ni rejim nêwazû.

Bi raşti ma vacê,
koministê zêy zunayê insan ma niya.
Ê sifat pisî anî serî zuwan, ê sifatanra yew tek koministandi zî sobina rejimandi zî çini.

Enê niştê ciran ma Êli hêmal(sivonic) ser mi waşt ez binusî.

Ma xort bi siyaset ser ma fikriyênî. Rê rê insanandi tekiliyatê ma viraştînî. Rojek ciran ma Êli hemal di ma kotibî qişekerdiş. Êli siyasetê Çolig rind zonênî.
Êlî vatinî 'Şeriat zi biyerû mir holû, koministe zî biyerû mir holû.'
Hûrd hemê rejiman zî faydê êyn mirî esto.
-Şeriat biyerû ez honc hêmalû,honci cuvalun ez gena wi û kirişena ,kam dizdû  se wa ê bitersi. Şeriat destê hemin tera kenû.
-Koministê zî biyerû honc faydê mi tede esto. La belê  yew cêniya rind belya barê mi bikû. :)

Êli yarî kerdinî zunayê ê derheqe her çi di estibi. La belê ez inon kenû zafi şarî ma zêy vatê Êli fikriyenû.
Na zaf nezanêya pila.

Irfan KAYA

12 Ekim 2012 Cuma

Ez qayila kird dayê xo nivinû


Yew Kird û yew Laz sûc kênî.
Mêhkema derheq her di hemin zî qirar aleqnayiş (idam) duna.
Ruec infaz yenû,mudeomomî Kird ra persenû û vunû:
Yew vatê to pêyin esto se ma biyari ca?
Kird vunû:
-Ez qayila dayê xo biwinî.
Mudêumumî Laz ra pers kenû û vunû:
Vatê to pêyin esto se vacê ma vatê to zî biyar ca?
-Vengê Kird şîyu Laz goşa, a hêl dişmenê xo dunû teber.
Laz vunû:
Vatê mi zî esto.Ez qayila Kird dayê xo nivinû.