Çırê Musyon

19 Haziran 2012 Salı

YEW ÇAY BIDIN Ê MERDIM ZÎ


Rêhmeta Saîd Elçî, dewê Çolig Zeyneb  ra bi .Quekê ê  êşirê Az ra wo.
Derheqê cuwiyayişê ey di zaf kesan nişte niştî.
Zaf hocê nêkeno ez cuwiyayişê ê biyarî zuvan ser.
Mi waştig ez yew anekdot derheqê ê di bidî şima zunayiş.

Sêid 1950 ra pê miyan xelasiye-azadiyê kirdandi cê xwî girot bi.
Ew waxt ra pê cuwiyayişê ê dı yew rehatê çınêybî
Sêid 1950 di semeday xebata şibi Istanbol.  Badê na xebatê Istanbol  muhasebecîyey kerd û heta şehîd kewtiş yi ni mesleg di şuğulyabi.

Sêid çi falîyeto ke kurdan eleqeder kerdêni tede cayî xo girotên.

Huqmat 1959  di yew operasyona pîl viraştibi. Sêid pa 50 embazan xo ya amebi tepiştiş. Nizdê yew ser hepsê zindanê Istanbolid mendibî.
A operasyondi çiqas zonayê û vijnayê kirdan estibî piyor amebî tepiştiş. Ba di heps û zindan Sêid şibi Kütahya sûrgun.

Sêid rê rê omênî Çolîg kê brayê û merdimanê xo ziyaret kerdinî. Waxtag bomênî Çolîg huqmat Çolîg tim yew merdim vistinî ê dima takîbê ê kerdinî. Kam yenû ê het kam di qisê kerdinî ê merdim xeber dênî huqmat.
Waxtê Sêid di Çolîgid zaf merdim êsayê miyan xelasiyê Kirdan di cê xo girotibi. Bad kiştiş Sêid ra pêy ê insanan xo xelasiyê kirdanra dûr tepiştibi. Qij'i ê merdiman zafin eyro hetê huqmat dê ,vera xelasiyê kirdan di cê xo girotû.

Sêid yew ruec yenû Çolîg Qehwexanedi şarî Çolîg  dormaley êy dı top bêni. Merdımê huqmat zî teber dı goş dunû êyn ser.
La belê Sêid zunû ew merdımê huqmato.
Sêid xob xo fikriyenû :
Ez se bikerî ê merdimi huqmat ucara bifetilnî.
Sêid mezgê xo di yew plon virazen.
Sêid vindenû xebatox çay vila qu. Plonê xo bidi kerdiş.
Xebatoxe Qehwexonê çay insonra kenû vila. Sêid xebatoxra vunû:
Yew çay bidi ê merdim mi nê teber, la ti tera peran nigênî.

Xebatox çay'ê  e merdim benu verê ê di nonû ruê. Merdim çay'ê xo şimenu. Cemaat Sêid zî waxt yêrî û hin bênî vila. Merdim Sêid zî warzenu pay û heq'e çay'e xo bidu  xebatox vunû:
-"Heq çay'ê to Sêid  beg da wa"
Merdim huqmat şarmizar benû. Zunû Sêid ê şinasnenu. Verê qehwexonêra benû vîn.

Bımanin weşidi.

Irfan KAYA11 Haziran 2012 Pazartesi

A ESQOTEKA ŞIMA QEBRAXÎ


Xel Meh Hun dewe Çolig Çiris ra bi. 

Mehlê Musyon di ma cirun yewbinan bi.

Teraqe xal Xel zaf weşıbî. 

Ê waxt insan binî meyman yewbînan û çi eyn ser'ra viyertibi ardînî zuvan ser.

Xel Meh Xun 1972 di dinyê xo bedelnay.Ew waxt nizde heştay(80) ser're bi. 
Xel Meh Xun zaf zonayê û miyan qom xwi di merdimû êsayê bi. 

Xel Meh Xun civantiyê xwî di vatin ma şinî Diyarbekir di baxçê Hewsel di xebityenî. Ew waxt ma Diyarbekir di yew bon kira kerdibi, ruec ma baxcund xebityenî şew ma omênî kê xwî. 

Karê ma êrdê baxçan kenayiş û raharê aw viraştiş bi. 
Xal Xelil vatinî; 
yew ruec ma karê xwî kerdibi ma ageyreni kêye . Ma tim yew rahar'ra şini kêye. 
Embazan ma a ruec wa, ma êyr sobîna rahar'ra şini kêye. 
A rahar zî verê kerxonira viyertinî. 
Hêşa şıma ! mı nêzonenî û xeberê mı zî tewera çınêbi. 

Ma omebî vêri kerxonî, yew cênekê kerxonî reka werdibi ,qalî bê edep fekê ê ra veciyenî. 
Mêr û Huyê hê ma kiftidê ma rahar ra şinî, cênek çım vist ma hetê ma wa omê û qalî pis û bê edeb çı ame ê fek mara day. 
Ez  embazan'ra zaf hêrs biya . 
Ma şî kêye, mi embazanra wa: 
-Şima zonênî a rahar ser di kerxonê esto, şima qey ma a rahar ra berdî? 
-Kesî sot nêkerd. 
Çi amê mi fêk mi eyn ra va ,mi embaz piyor bêarz kerd.
-"Na yena zunayiş şima cara kerxonecibî hayê mi tewera çinêbî"


Sûcê a cênek çinêbi. 
Kam a cênek vistibî o hal, sûcê eyno. 
Hêşê şima ! mi wa şima qebrax nêbinî se a cênek şimara ê qalî pis nidênî. 
A esqutek eyr ma piyor heteknê. 
Şımad hêya û şarmê esto se, şıma na qebraxi tereknênî. 

Bimonîn weşîd 

Irfan KAYA

3 Haziran 2012 Pazar

YEW MERDIM Û ERCIYAYÊ MEHMUD YÜKSELMehmud efendi 1924 Karêr di amê û dinya. 
Waxt herb 2. cîhan di mamoste bi. Ew wahtra nat hêttan 1975 zafî însan ma binê destî ê ra vîyert bîy wendox u niştox. 
Mehmud efendi zaf yarun bi,pa nêya teraqê ê zî zaf weş bî. 
Mehmud Efendi wariştiş û roniştiş xwi di zî yew merdim û mehqul hem zî zunayê yew pîlê ma bi. 
Şarî ma cirî zaf hürmet kerdinî. 

Çend anekdot Mahmud efendi ser mi eşnavit bi ,mi waşt ez biyarî zuvan ser. 
Pa nêya ni merdim ercîyayê zî biyarî Çoligicon vîr. 

Mehmud efendî ponc lacê ê estibî. Lacê ê piyor wendıbi. 
Kemal,Êdnan û Dogan mamoste bî.Cemal û lacê ê bîn çi kar kerdinî mi vîr nînû. 

1980 ra pê kêye yi şîyabi ra. Çhar lacê yi omebî tepîştiş hêpisxanê Tirkan di bindest bî. 
Tornê yî , lacê Kemal; babî yi bindestib, Mehmud efendi tornê xwi ra vunû: 
-Qey ti xwîr nivûnên?
Ti biwun, ez qayîla tuê bidî wendiş,pîyorê masrafûn tue zî ez duna? 
Tornê yî vunû: 
-Bawqal ; ez qayîl nîya biwunî. Babi min û Apan mi pîyorin wendibî, bon ci ekê hê ça dê? 
Mehmud efendî heq dunû tornê xwi û fek'ê xwi tera veradunu. 

Ahmed Dirihî çend bomênî Çolig şînî kê ni qede merdiman eyn pers kerdinî. 
Êhmed vatini; yew ruec ez honc şîya kê Mehmud efendi ma pîya vecyêbî çarşûyê Çolig, ma pîya rahar Darê Hênî serd di gêyrênî, ma amê vêr Gazino yê subayan, merdimê Mehmud efendi rehmetli Hikmet hoca ho cer'ra yenû. 
Hikmet hoca Kemalist bi. 
Ni semedra Mehmud efendî yarûn la, vunû: 
-Êhmed xwi bidi kişt, bon cer'ra lacê Atatürk ho yenû. 
Êhmed vatinî ez zaf qalê xal Mehmud sera hûyeya. Çerrê mi vîra nêşina. 
Sebeb zî qayîl nîy'î Hikmet di a hêl qisê bikîrî. 

Mehmud efendî her ruec mêhkem omênî Qahwê rehmeta Îslêh di roniştinî. Çı havadis bibinî eşnawitinî ser mûşere kerdinî. 
Embaz ê zî piyor merdim êsayê û zunayê bî. Gorê yew di sehat yo û embazan xwi teraqnênî. 

1987 di Erbakan omebî Çolig honc seçim estibi. Erbakan Çoligicunra semedê partiyê xwi ya rey waştibî. 
Çoligicunra vatibi şima rey dun mi se, dest'un xwi hava'nîn çi sund mi wend şima zî vengê xwi berz bikin û sund biwunîn. Şıma gera soz bidî mi. 
Mehmud efendî zî şibi goştarîyê Erbakan kerdibî. 
A  ruec kam şibi kombîyayîş Erbakan, 
sund wendibî. 

Mehmud efendi badî kombiyayîş omebi qahwê Îsleh. 
Wa: Ero Çoligicin şima di ; Erbakan omê na dayê şîma q...........n , şima sund day û rey xwi honc giroto şi. 
Homa rexmê xwi pê bikerû ma a ruc huyayîşra paşt ser heme qeldiya bî. Mehmud efendî zî ni qeydê yew merdim û ercîyayê bi. 
Mehmud efendî par 28 Îlon di dinyê xo bedelnay, homa rehmê xwi pê bikû. 
Îrfan KAYA