Çırê Musyon

15 Ocak 2013 Salı

Mar miyan qawirmi do.


Ormunci Nec dewê karêr Bubonra bi.
Homa rehmê xo pê bikû zaf reqa(raki) şimitînî.Sobina zaf insun baş bi.
"Vanê ya her rind di micit yew qusir esto" Rêhmeta Nec zî qusir ê werdiş û şimitiş bi.

Nec dairê dariston di mehmur bi,daristan Çolig pawitînî.
Daristan Çolig dar maziyer û mintiqay dariston zî zaf heraya.

Nec û embaz xo hettûn Mendû dariston pawitinî.

Mi waştigi ez merselêy Nec û , wahar loqontê çir'rê Yad Yib mendoyic binusî.

Nec bişinî hettûn Mendû micit şinî loqontê Yib çay û nûn Yib werdinî. Yib yew merdimû dindar bi labelê Nec zî qizilbaş bi û reqa zi şimitînî. Yib ridî reqa ra Nec ra zaf hês nêkerdinî. Nec zaf sarê çarnênî Yib û felêk ardinî ê ser.

Nec û embaz xo yew ruec şinî loqontê Yib. A hêl Yib mutfaq di piyonz birnenû. Nec û embaz xo şinî nişênî ruê. Pizê eyn weyşonû. Nec şinû qepax quşhonî akênû çi bivînû, quşxune hettûn fêk qawirmê ho dekerde. A ruec Nêc dest di yew mar lastiqîn esto.
Nec embaz xo ra vunû:
-Embaz ez nî mar lastigin bena miyan qawirmî di ca duna cî. Yib amê pers ma bikerû , ma vanê qawirmê wenî. Yib mar biwinû micit vunû qawirmê çinû û liyên qawirmî benû dered rişnenû. Ma veciyênî teber hetî pêra ma şinî dered qawirmê pê nûn xo ya wenî û xwi kenî mird.
Embaz Nêc vunû tamom.

Yib gurê xo mitfaq di qedinenû yenû Nêc û embaz ê het vunû:
Şima çi wenî ez şimar biyarî?
Hürd heme zî vanê ma qawirmê wenî.

Yib het quşxonê qawirmiya şinû qepax quşxunî akêno çi biwinû,yew mar sarê xo daritû wi onêno Yib ra. Yib şaş benû û tersenû cad qepax quşxunî nunû ruê û ageyrenû Nêc û embazê ê ra û vunû:
Qawirmê qediyo ez sobina wer bidi şima?
Yib zaf fêqirû ,aqil nêkenû mar sênî eşkenû bikû quşxonê qawirmî.

Nêc û embazê ê vanê ma bê qawirmê tewe niwenî û vêcênî teber xo nimnênî û temaşê Yib kênî.
Yib êyn dima quşxunê qawirmî genû xo dest û veciyenû teber,dormalêy xo onênû kes nêysenû. Xo dunû seracêr derî. Quşxunê qawirmî vêrî derî di rişnênû û agêyrenû loqontê.
Nec û embaz xo a hêl nun xo gênî şinî qawirmî ser. Mirdê xo qawirmî wenî.
Merselê Nêc û Yib zî ni qedeya.

16.01.2003
Irfan KAYA

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder