Çırê Musyon

31 Aralık 2013 Salı

Kam ê bişû,

Hêcî Hêsen kê Saf , dewe Gowderî Zûver'ra bi.
Êdenad cuwîyênî,
Homa rehmê xwu pê bikero, Hêci miyan kom xwu di merdim êsayê bi.
Qalê ey miyan qom xwu di perê kerdinî.

Hêci meselê kirdan ser zaf hişar bi.
1992 di , ez Edenad di şev biya meymanê Hêci.
Ew waxt hêci yew bolê kitaban êrnabi û her roj yew di sehat kitab wendinî.
In waziyet hêci zaf wêş mina şibi.
Serran ê di zaf kêm însanî ma kitab wendînî.
Qayîl bi zunayê xo zede bikero û meselê milletê ma bidû şarî ma qebulkerdiş.

Yew lac hêcî, 1991 di bibi şerwan PKK.
Lac hêcî, 1992 di dewe Piran Pîrejman di şehît kewtibi.
Kiştîş lac xwu sera zêdera mîyan sîyaset di cê xwu girotib.
Sêr yi viyertibi, ê seran ra pêy omeb Êwropad meselê kirdan ser xebat kerdîn.

 Hêcî bad kiştiş lac xwu, zaf tê serra diya.
1993 di amebi Çolig. ca ci nidîyênî. Çolig û Xarpêt'id gêrênî propaganda kerdînî.
Kam vera meselê kirdan bivindertînî zaf şinî êyn ser , qayilib ê insanan bûnc miyan dehway Kirdûn.

Ew waxt Zûver di ,di merdim nebbaş estibî.
Ê merdim gerrê şarî xo şînî hüqmat'id kerdîn.

Ê merdimanra yew muhtar dew bi.
PKK, ew waxt kotibi muxtar dima, çend rê muxhtar hîşar kerdibî, la bele tewe muxtar sarê nişînî fehlê xo ya pis devom kerdînî.
Zûveric zaf pê decênî. La bele tewe dewicon destra numênî.

Şerwan PKK, rocek reçê muxtar romeni,  muxtar vêr ruê Murad'id unî fasal û tepîşênî.
Muhtar pê destan'a xeneqnênî, dima la êrzênî milê muxtar û pird Züwer di aleqnênî.
Muxtar yew roj pird ser aleqnayê mendibi.

Huqmat xeber gen û yenî tirmê muxtar pird serra unî war, Mudeûmumî kêşîf tirm ken, tirmê muxtar têslîm merdimanê ê kênû.
Xeneqnayiş muhtar zaf weş Hêcî'ya  şib.

Hêci vatibi:
"kam tirmê ê hayin bişû, ez nuna daykê ey"
 Yew merdim vun:
 -Hêcî Ap to, mallê dewo, lazim o apê to tirmê ê bişû.
 Hêcî vun:
 -Ap mi bişu , ez nuna daykê êy zî.

31.12.2013

Irfan KAYA

29 Aralık 2013 Pazar

Eyro mar î veng Lazimo


Êyr mar veng lazim o, gurê û bîn lazim niyû.

Hêcî rocek şin Züwer.
Benu meymanê dostê xwu Hecî Filît.
Hurd heme zi zaf yarun merdimîb.
Hêcî niweşîyê kanser bibi û qirikê  xora êmelîyat bibi.
Hêcî vengê xo kerdibî vîn.
In wazîyêt Hêcî ser zaf tesîrû pîl viraşti bi.
Doktorun yew hacet dabî ci, a hacet nênî bîn qirikê xwu û encax eşkênî pê qisê bikû.

Hêci Fîlît, dostê xo Hêcî Hêsen ra vun:
-Heci starê mi biya sist , ez nêşkêna hîn pê o gurê bikerî?
Hêcî Hêsen vun:
-Hêci Fîlît in seronra pê ti star pê sekên?
Mar êyr star lazim nîya, mar veng lazim.

Ma gera vengê xo bid milletê xo hesînayiş.
Milletê ma hema dehway xo di tepîya ya , aya nibîya.

Ti wazênî se,  ez starê xo bidî to, ê mi hema gurê vênena.,têz vengê xo dûn mi, ti vûn se?
Na qalê Hêcî Hêsên sera,Hêcî Fîlît vengê xo birnenû.

..................


Leyl ha dehway qinê daykûn ma  kena.


Hêci yew roc şinû dewe Mendû, benu meymanê kê Hêci Kekî Sêl.
Qal siyasetra bena a.
Huma rehmê xwu pê biker, Hêcî Kêkî siyasetid binê oportînîst bi.
Hisab ê ya nomênî se qal qeldapey kerdînî.

Ew waxt vêkil DEP meclis'id amêbî tepîştiş.
Hêcî Kek vun:
Ina Leyla Zana, ri ma kirdon kerdû sia.
Cênonîr siyaset çi lazimo?
Qey kê xwud nê nişena ro, sobina merdim çînî Leyl şina sîyaset kena?

Hêcî Hêsên agêren Hêcî Kekî ra vun:
-Hêci Kek, Leyl ha qesas qinê daykûn ma gena.
To siyaset Kirdon bikerdîn , hocê çinêbî Leyl sîyaset bikerû.
Ti dehway xu nêkên , o semedra dehwa milê Leyl ser menda.
Hêcî Kêkî  qalê Hêci hêsen ser benû lal.
Meselê Şex Sêîd 'id huqmat şibî Xelon nacê Hecî Kêkî kerdibî bindest.
Nacê Hêcî Kekî , virnê aryê Wus dî xwi eştibi ruê Murad.
Tirmê ey Palê di vicyabi sêr awk.


Hecî Hêsen kê Saf zî , in qede yew merdim û esayê û zunaye bi.
Qalê ê bomênî ca a hêl ri merdîma vatîn.

Eyro dinyad niû , la belê nomê êy tim ho ma vir di.

Huma rehmê xwu pê biker û cê êy cennet bikû.

30.12.2013

Irfan Kaya