Çırê Musyon

15 Kasım 2017 Çarşamba

Şex şino esker (Şex Fuat Palî)Mi tim mereq kerdîn.
Inî Şex ma Kirdûn qey una zihm û verînî.
Şex Fuad ,
lacê Şex Mehmed Zêkî Efendî Palîyo.
Zunayê mi gore Gowdered amo dinya.
Cemaat yi zafî Gowdericî.
Yew ruec mi Şex Fuat mara pers kerd.
Ti qey una bîy zihm?
Wa Irfan
ez 19 serebîya.
Huqmat Tirkon celb mîr vet wa bê şo esker.
Ez qayîl nebîyo şêrî esker.
Ez şîya Palî dayrê eskerîya.
Ez ew waxt binê necar' bîyo
Yew merdim mira wa,
Şex êyb nîyu ti şîn esker?
Mi wa de yew aqil bid mi, ez nêşêrî esker.
Wa ti binê xo zihm bikerî, to nigênî esker.
Mi wa o gurê rehatêr çi esto.
A sehat ra pêy mi zor da werdiş.
Bê hemdî mi zaf werdînî.
Mîyan yew serid ez bîya 120 kîlo.
Ez sera bîn şîya dayrê eskerîya.
Komandar eskerya mira wa
ti zaf zihm ,
in vazîyet gore ma nişkên to bigerî esker.
Ti gera binî 100 kilo bibî ,
encax ew waht ma to gênî esker.
Mi xo zerid wa şima hema zaf pawenî.
Ez ama kîye, mi hina zêde nûn werd.
Sera bîn ez bîya 150 kîlo.
Huqmat hîn mira fek vera da.
Semedê eskerê ez îna bîya zihm.
Mi va ti poşmun nîy?
Va nê vullay ,
ez poşmun nîya.
Meselê Şex ma in qedê bî.