Çırê Musyon

31 Aralık 2012 Pazartesi

Gağon ma û Serra newe


Serrê şima wa newe bimarikib,Ser sala we piroz be ,yan zî Yeni yiliniz kutlu olsun.

Ekê inon herkes nûsenû. Kes xo vir nêanû,40-45 sêr verî ni qeyde ma nikotini sera newe.

Waxt mad'i ma şînî gagon. Aşmê gağon,serra newê ma 13 roc tepiya wa.
Kal û Pir ma viraştinî.Dima yew bûelê qijon bestînî pa kêye kêye ma gêyrenî.
Kal û Pir sergovendi girewtin qijon zî êyn dima gowend tepistinî. 
Bêr bibînî a keyf ma zaf pê amênî. A gowenda weş ma tepiştinî, wahar kêyî tamaşê ma kerdinî. Het bin ra gağon ma ardinî kerdinî torê ma,
Gağon ma Ard,Bergul,ruen,qatix,çay û şeker bi. 
Yo yo kyê zi meyvê û vişk denî ma(Qaxi,sontualê,Guaz,Tüiy vişk,bastêk bi)

A şev yew kyê di ma lüêle adir potinî û pero piya ma werdinî., dima çayê xo ma şimitinî bin çilê gaz di.

Şev binî erê ma binî vila.
Werrê ew waxt nyebî ekê.
Şarî ma zi piyor biy sosyete, zê sobina millêtan serrê newe viyarnênî.
Kês zê kalikon ma î verinan serra newe nêoni xo vir.
Mi gorê ni zaf çiko xelet û. Huma şima isleh biku 
Honc serrê sima wa newe bimarik kena. Milletê ma wa bindestirî serfirazi wazena.

Bimanin weşid

31.12.2012

Irfan Kaya

30 Aralık 2012 Pazar

QIJÊ ÊYR PîLÊ SIBÊYO


1980 welat di asker dest nabı hüqmat ser û örfi idare nabi ruê.
Serbaz Beldiyê Çolig zî yew subay bi.
Çolig di ew waxt kutig kuçun di zaf bi. Kutigan her roj romitin insanan ser zêrar da bi cend insanan. Insanan zi gerrê kutigan şinî bêlyê Çoligid  kerdini.

Bêlyê Çolig semeday niweşîyê "kudiz"a kutig yew cad top nikerdînî ,niweşîyê kudiz ser xebat'ê Bêlya çinêbî û wahar hêywunun nêvecîyênî,

Rêyis Bêlyê Çolîg êmir dunû zabitan û vunû:
Kuçon di şima kutig niverdenî. Şima jehr dunî kutigon û kişênî.

Zabitê Çolîg qîrar rêyis  sera DDT girewtibi û kotibî kutigan dima.
Ew waxt DDT kerdînî mîyan nûn û gueşt dênî kutigan.

Rocek zabitê şinî mêhle derê qasaron, yew qulê kutigon vinênî.
Yew kutig pa lîron xo ya zerrê yew qul di mendînî.
Zabitê şinî ê kutigon ser qayili pê DDT wa kutig û lîron pa bikîşî.
Yew zabita vunû:
-Embazin ni lîr qijikî gunê û,  ma enê kutig û liron êy nêkişî, şima vunî se?
Serbaz zabitan Emin (Pakonic) vunû:
"Bugünün küçügü yarin'in büyügüdür" Qij'ê eyr pîlê sibê yo.
DDT dunî piyorê kutigon û kişênî.
Ina yena zunayişî
Heskerdiş insanan ma , heywunun wertêra wedartişû.

30.12.12

Irfan KAYA

16 Aralık 2012 Pazar

HÊKIM BEG ÖNCE SANA YOKSA HANIMA


Çirrê Yad rahar Xarpêt ser nizdê dewe Mendû ya.
1925 di a mintiqad mîyabîn şerwan Kirdûn û leşger Tirkandi şer pîl wirazyabi.
Ni şer di serbaz şerwan Kirdun Yad Mehmûd Êbas bi.
Yad Mêhmûd Êbas û embaz ey darba giran dabî leşger Tirkanir. Vatişan gorê nizde 200 û 300 leşger Tirkan û şerwan Kirdan omê kiştiş.
A mintiqa nomê Yad ser yêna şinasnayiş.
Na çir zi nomê Yada amêya viraştiş.

Pil ra qij piyorê kirdan a çir namê Yad ser anî xo vîr.
Demo peyindi huqmat yew parq kiştê çir di viraşt...Tede dar newe  nay ruê...Pa na parq'a nomê çir  bedelnay  kerd Atatürk çeşmesi.

Waxt madi yeno mi vîr a çir tenabî, ver di Loqontê Yib Mendoyic estibî.
Yib verî tede egmîn û sêr şit(kaymak) rotinî. Dima çarnabi loqontê.
Hem tede egmîn û seri şit ,hem zi qavurme viraştinî û rotînî
Ridi awê çir'ra şarî ma û mehmur Çolîg şînî ucadi nun werdinî.
Na çir heti însanan xerîban ra zî omêya şinasnayiş.

                            . . . . . .
Miyabin Yib Mendoyic û şarî Çolig di zaf tekilyatêya baş hetî insananra yena zuvan ser.

Mi waşt ez merseley Yib û hêkim Çolig Ümit beg biyar şima vîr.
Hêkim Ümit beg vatişan gorê zaf yarun bi.
1970 di Çolîg di Hekimê kerdibî.
Rê re hetê yerîya yo û cêne xo şinî loqontê Yib.
Tirkîyê Yib zaf kêmibî fekî ê ra qalî qeldapêy veciyenî.
Hêkim waziyet Yib zonênî qayilbi ê bidi xeberdayiş û qer xo biyarû.

Yew ruec Hêkim û cêne xo şinî loqontê Yib.
Hêkim persenû û vunû:
Ibo ne var yiyelim?
Yib vunû:
-Hêkim beg kavurma var.
Hêkim agêyreno Yib û vunû;
-Ibo bize iki kavurma getir.

Yib vunû:
Hêkim beg yağli koyam yoksa yağsiz?
Hêkim vunû:
-Ibo bana yağli hanima yağsiz koy.
Yib zerê ra kavurmê deken tasûn unu eyn ver dî nunû ruê.
Hêkim û honimê xo nûn xo wenî.
Yib çay'e adir zi virazenû, zonênû badi nûn'a hêkim çay şimenû.
Yib badî nûn çay benû sêrî masê eyn dî nunû ruê.
Qayilû çay dekû şuşon eyn,
Yib vunû:
-Hêkim beg açik koyam yoksa koyî?
Hêkim vunû:
-Bana koyi hanima açik koy.
Yib vunû:
-Öncê sana yoksa hanima?
Hêkim vunû önce hanima koy.

Meselê Yîb û Hêkîm ni qedebî.

16.12.12
Irfan Kaya

11 Aralık 2012 Salı

FİTWAY ŞÊX !


Yew merdim hers benû hirî sê telak vunû cênê xo verdenû.
Dima poşman benû qayilo newera cêne xo di marê teze bikû.
Der dormalê di çiqas Mallê esti piyorin geyrênû , la belê nêşkenû fitwa vînû.
Qismek vanê  gera verî cehşqazi bibu, qismek zî vanê yew sebeb esto ti eşkênî fitwa biwênî ,encax ew waxt ti eşkênî marê xo teze bikî.
Merdim zî ni waziyêt sera zaf qehriyenû, nêwazenu zê mallon bikû.


Yew merdim tera vunû:
-Encax na merselê to Şex Meydi eşkenû hal bikû.
Yo fetwa bido , kes nêaftênû fitway yî ser zor bikû.

Şex Meydî ew waxt dewê Pali Hûn di mendinî.
Ni merdim dunû ra şinû Hûn Şex ra vunû:
-Ez cêne hora yaf hês kena, ez qayîla ti gurê mi hal biki ,ez cêne xo tepiya bîyarî kêye.
Waziyet xo Şex ra vunû.
-Şex çend persan ê merdim ra persenû.
Vunû:
 Biko ti çerray payra mizê xo kênî?
-Merdim vunû ê efendi ez tim payra mizê xo kena.
Şex pers diyin tera persenû û vunû:
Gelo ti teyşan bibî yew hêni ti bivinî, ti çi qeydê aw şimênî?
-Merdim Şex het benû çot diyên êrd'a vunû:
-Efendi ez ni qeydê aw şimenû.
Efendi vunû:
Ti eka şiy dewê xo ti şinî kê vistorê xo, cênê xo gên şinî kêye.
Kes to ver veciya se vaj efendi fitwa dawa mi.

Dewîc agêyrenû dew, şinû kê vistorê xo vunû:
-Efendî mira vatû şuê cêne xo big û şuê kêye.
Vistorê ê  û mallê dew ver vecîyênî cênî ci nêdunî.
Vanê ti gera fitwa  niştêyîn biyari.

Dewic tepiya şinû Hûn kê efendi û vunû:
Efendî qirbon ez şiya dew, mallê û vistorê mi cêne mi , mi nêdûn?
Efendî mallê dew şinasnênû.
Dewic ra vunû şuê mallê ra vacê, efendi vunû
"ez biyêrî dew piyorê marê dewican  battal kena"

Dewic yeno dew, şinû mallê het!
Mallê dew qalê efendî ser vunû:
-Ez qariş pê nêbeno, efendî vato sê,  zê efendi bikerin.
Qalê efendî ser'a, vistorê zî malla zî bênî sist. Dewic cêne xo genû şinû kêye.

Yew mudêra pêy efendî û mellê raşt piya yênî.
Mallê vunû:
-Efendî qey to cêne ê merdim bê fitwa tepiya da ci?
Efendi vunû:
-Malla "Hêywonir mare çi lazima?"
A merdim zê hêywun bî.
Tim payra mizê xo kerda.
Zê heywunû aw şimita.
Ew merdim çi zûn marê çinew.
Hettun eyr , sênî tyo amo se , êra tepiya zî zê zunayê xo wa tyo biyerû.
La belê şima mallê zî ni gurê û xirab ca verdîn.
Cênon şar sobina merdimandi mezevicnîn.
Insan ma xelet kênî, gurê ma zî xeletiyê însanan raşt kerdişû
Malla hên vengê xo birnênû.

12.12.12

Irfan KAYA