Çırê Musyon

20 Ocak 2014 Pazartesi

İlginç gelişmelerSon günlerde Kürt siyasetinde ilginç gelişmeler oluyor.

Birileri çıkıp Rum ve Ermeni lobilerinin Türkiye üzerindeki faaliyetlerinden bahsediyor.
Kürt meselesinin çözümünün önünde engellerin bu lobiler olduğunu öne sürerek,bu halkların tepkisini Kürtler üzerine çekerek hedef şaşırtmaya devam eden edene.

Demezler mi!
Sana ne oluyor, sana karşı bu faaliyetleri yürütmüyorlarki, başkası adına yürütülen bu faaliyetlerden sen niye rahatsız oluyorsun?
Hiç kimse Rum ve Ermeni lobilerinin, Kürt ulusal mücadelesine karşı faaliyet içinde bulunduklarına dair bir tek ipucu gösteremez.
Bu lobilerin diasporada (ABD , Avrupa) Türkiye karşıtı faaliyetlerini bilmeyen yoktur.
Türk devletide aynı mukavamette faaliyet yürütmektedir.
Bize ne bundan?

Yine Rojava'da kendi yönetimini kurmuş bir hareket Cenevre-2 ye çağrılmıyor.
İlginç!
Bu çağrılmama'nın nedeni olarakta PYD rejim ile birlikte hareket ettiği için ,katılırsa ancak rejim yanlısı olarak katılabilir deniliyor.
Suriye rejiminin PYD yi kendine ortak seçmesini herhalde hiç kimse düşünmüyor.
Anlaşılan Kürtler için bahar yine güme gitti.
İki yıldan bu yana Rojava özgür oldu ve bir parçamız daha kurtuldu diyenler, bu konferansa çağrılmamakla birlikte karamsarlığa kapıldılar.
Şunu da belirteyim ,bu karamsarlar bütün bunlar kadirmaca ve oyalamadir diyenlerede  az saldirmadılar.
Sonuç,
Kürtlerin yeni dünya düzenine parelel siyaset yapmadıkları bir kez daha ortaya çıktı.
PYD ve diğer Suriyeli Kürt muhalefetinin karşıt saflarda yer almasıda en büyük nedenlerdendir.
Kısacası Cenevre'de muhalefetin tümü ve diğer aktörler yani Suriye,Iran'ın yanında batılı,Rusya'dan heyetler çözüm veya ara formül için toplanıyor.
Siz muhalefete karşı rejimin yanında savaşırsanız masada elbette yeriniz olmaz.
Masada zaten rejim vardır.

Paris cinayetlerini işleyenlerin ses bandı internete düştü. Bu cinayetleri işleyenler deşifre oldu. Devletin en has kalemşörleri bunu MIT yaptı diyor. Bunlardan devletci Nazlı ILICAK bile kesin MIT'in işidir diyor.
Yine Emre Uslu gibi bir emniyetçi bile aynı parelelde vede kesin diyorsa.
Cinayeti işleyende azm ettirende bellidir. Başka yerde suçlu  arayarak MIT'i aklamaya calışmak, kendi davasına ve arkadaşlarına yapılmış en büyük ihanettir....
Yok Gladyoymuş,yok ermeni ,rum ve Israil lobisiymiş,yok cemaatmiş,yok qızılqurtmuş. Bütün bunlar dikatleri bilinçli olarak başka yöne çekmektir.
Yahu adamlar kabullenmiş biz yaptık diyorlar. Peki sana ne oluyor hala başka yerde suçlu arıyorsun, amacın nedir?
Buna Stocholm sedromu demek yanlıştır bunun adı mankurtlaşmadır.

Bir başka gelişmede KCK lilerin yaptıkları açıklamayla yeni öğrenmiş bulunuyoruz.
Oslo görüşmelerine katılanlar katliamdan kıl payı kurtulmuş. Onları koruyan dört kişi ise öldürülmüş.
Barış görüşmesi yaptığın taraf eğer senin hala canına kastediyorsa, durup düşünmen lazım.
Demek ki adamlar için barış falan hikaye, tek amaçları sizleri bertaraf etmektir.
Daha düne kadar size terörist diyen, eğer sizi bugün övüyorsa ,sizde mutlaka bir yanlışlık vardır.
Neden mi?
Hiçbir adım atmamalarına rağmen, sizler onlara zor durumlarında bile büyük olanaklar sağlıyorsanız,ve onların bu konuda samimi olmadıkları bilinmesine rağmen ısrarla devam ettiriyorsanız, hakkınızda ileri sürülen şaibeler demek ki doğrudur. Siz Kürtlerin degil onların çıkarları için hareket etmektesiniz.
Çünkü onların Kürtlerle ilgili bir tek somut projeleri yoktur. Sadece kendi yürümeyen politikalarına ayar veriyorlar.
Her şeye ragmen onların hizmetinde olan liderinizde tabi ki onların nazarında Kürtlerin tek lideri oluverir.
Birşey istemeyen sözümden çıkmayanı bende olsam lider tayin eder ,Kürt halkını ona bağlamaya çalışır , adım adım hedefime yürürüm.
Durum bu!
Fırsatını bulduklarnda ise sizi kurşunlayarak katlederler.

17 Ocak 2014 Cuma

Ağa û Gavan
Waxt vêrî  ağê yew dew,  qayil nîyû  dewicon xwir ağayê biker.

Qirar xwi dûn û  cillon xwu kihunû geno pira û vecênû rahar.
Yew mudê rahar şin, sêr rahar êy di dewa vêrenid şin kê ağay dew,
vano:
-Ez feqira qayila gavanê to bikêrî.

Ağa qabûl kenû, ağa vano êyro dewid yew şeynî esta. Di (2) Mêşnan bigerîn meydon dewid bibirnîn,  wa dewic pocî hêttan ez biyêrî.

Ağa gurê xwi vînen û yen meydûn dew,
vûnu:
-Di pers mi şimara estî. Şima persûn mi bizanî ,encax ew waxt şima eşkênî şeynî dest pê bikerî.

Dewic vanî ağa, pers to çinay dê vacê!?

Persî êwilî:  Astor mi şima sêni vênenî!?

-Dewic vanî , ağa astor to kehilû heme rehwan şinû.,yew heywûn êsîlû!!

Persî diyîn: Tayrê mî şima sênî vênênî!?

Dewic vanî :
-Aga,   têyrê to zaf çim akerdêya, her çî vênêna.  A hel şina sayd xo tepişena û têpiya agêyrena!!

Persî hirin: Şima mi sênî vênênî!?

Dewic vanî:
Ti zaf êsil yew merdimî, dest to zaf akerdêyo. Ti dewicon xwi ra zaf hês kênî û qimet dûnî ma. Ma tûra zaf razîy,Homa zî tora razîbo!!
Aga pê keyfweş benû vano,  şima êşkênî dest pê bikêrî, ucadi gavûn vano ağa.
-Êzî qayila derheq persûn to dî vatê xwi vacî. Ti müsaadê kênî!?

Aga vano belê ti eşkênî vatê xwi vacî.

Gavan vano:
(Astor, Têyr û ti) şima hîri hemê zî bê êsilî!!

Aga vatê gavûn sera zaf hêrs benû.
Aga vano:
-Gavan! to zaf bêarzê kerd,  ez cêzê to gera bidî  , dewicûnra vano tepişîn.

Gavan vano:
-Ağa de vinder, mi çi semeda va , ez tora vacî, eg ez neheqa, ew waxt cêzê mi bidîn?

Gavan vûnu:
-Ez qayîla  kuêk şima hîri hemîn zî ca bikêrî!!

Vatê gavûn ser,  ağa vûnu na astor û teyr kam mir xelat kerdî vendînî ê merdiman?

Dewıc wahar astor û teyr pîya  vênênî anî huzur ağay.
-Aga vahar astor ra pers keno,
Bayk û dayê astor kamî!?

Wahar astor vûnu:
-Ez çi zûr bikî, waxtog na astor dayê xwi ra bîy, dayê astor geber bî.
Ez qayil nêbîya kurri bimirû, mi pê şit manga ya na astor kerd wêyî.
Kurrî bi pîl, hema mi xelatê ağay xwu kerd.

Gavan, wahar têyr ra pers ken.
De vacê, dayê têyr kama!?

Wahar Têyr vûnu:
Yew ruec kuêd mi hîrî heb "hêk" di,  mi hêk ardî kêye day cênê xo.
Cênê mi ni"hêk" bin yew kergê mad nê ruê.
Ni"hak'on ra hîrî "Lîr" biy.
Di Lîr merdî, na mi destid mendibî.
Mi kerd pîl û mi xelatê ağay xo kerda.


Persî hîrin : Dewic vêndê daykê ağay dûnî.
Gavan dayê ağay ra pers kên vunû:
Bayk ağay kamo û çara wo!?

Daykê ağay vûna:
Waxt vêr çerçi amênî dewê ma.
Çiqas çerçi amê dew  ez pîyorinid koto ra. Ağa lacê kam çerçîyo ez nizûno!!


Badî ni persûna ağa, agêren gavan û vûnu:
To çi qede fam kerd de vac!?

Gavan vûnu:
-Astor waxtag rahar ra şina, sarê xo finenû xwu ver şina.
La belê ni waziyet şit manga ra peyda bîyû, eya mi nizonênî.
Astor kehîl sarê ey tim berzû , xo ver nê oneno.

Semedê têyra vûnu:
Ni Têyr, gera çim înon tim cuwar bo,
La belê çim na têyr onênî êrda,  gêrena hêb xêllî û koryek, ucara mi fam kerdibi na têyr bê koka.


-Semedê to'ya ez eşkena inê vacî:
Hocê nêkeno ağa dewiconra xwu pers bikû.
Waxtag to semedê xwu dewicanra pers kerd, mi zona ağayê to di xeletî esta.
Merdim êsil xwu gera rind bizonû. Hocê nekeno ti dewiconra icazet bigerî.


Ağa  ni waziyet serra vûnu:
-Ti kam çi kesî!?

Gavan meselê xo ağayra vûnu:
Ez yew ağaya, mi ağatî ra êciz kerdibî.
Mi qirar girot ez binê dewra dûr bik û dinya bigerî.
Ez kota rahar dewê şima weş mina şi ez amaya.
Meselê mi inaya.

Ağa fam keno kê,  na dinyad alaqedar zaf çî nêbî yû.

Irfan KAYA

12 Ocak 2014 Pazar

Axa zî gî wêno?Waxt vêrî yew ağa û xizmekar xo  estî.
Yew roc pîya pê êrebê ağêya şîn bacar.
 Rahar êyn benû di cê.
Astor êrebî ser raharî sil kenû.
Ağa xob xo fıkriyenu.
Ağa zano çim xizmekar êrebê êyd esto.
Ağa qayilû  xizmekarid kay(dem) bikû.
Ağa vano:
-Ero Memo, ti in sil astor borî,
ez in êrebê xo dûno to.
Mem xob xo fikriyen û qirar xo dano,
bênd astor dûn ağay dest û êrebe ra yenû war,
sil êrd ra dûn aryê û wenû.
Ağa vano:
-Memo in êrebê na sehat ra pê ê tuyo.
Ağa  poşmûn benû la bele êrebê bîyû mal xizmekar.
Mem sil werdiş sera zaf qehrîyenû ,
şeref xesyêt Mêm bîyû ponc perê.
Ağa û Mem gurê xo bacarid vênênî û tepîya agêyren dewê xwî.
Rahar'id yewbinonid qisê nêken.
Yên cag'o Mêm gi werdo ucad vindênî.
Ağa vano:
-Memo mi yew xeletî kerd,
êrebê mi destra şi.
Bê ez heq gi werdiş tue'b bidî,
êrebê mi tepîya bid mi?

Fêk Mem ra hema boyê gî yena û hêrsbîyayo.
Mem agêren ağay  vano:
-Tamom,
de têz bê war,
êrd ra o gî vişk aryed û bor,
êz êrebê tura nêgeno  tepiya dano to.
Ağa êrebê ra yenû war êrd ra gî vişk dûn arye û wenû.
Dima quên rahar yên nizdê dew,
Mem vano:
-Ağa, waxtig ma şînî bacar,
êrebê ê to bi, ma tepîya agêyrê dew, êrebê honc ê tuyo.
La o çi gîb ma pîya werd?

13.01.2014