Çırê Musyon

12 Ocak 2014 Pazar

Axa zî gî wêno?Waxt vêrî yew ağa û xizmekar xo  estî.
Yew roc pîya pê êrebê ağêya şîn bacar.
 Rahar êyn benû di cê.
Astor êrebî ser raharî sil kenû.
Ağa xob xo fıkriyenu.
Ağa zano çim xizmekar êrebê êyd esto.
Ağa qayilû  xizmekarid kay(dem) bikû.
Ağa vano:
-Ero Memo, ti in sil astor borî,
ez in êrebê xo dûno to.
Mem xob xo fikriyen û qirar xo dano,
bênd astor dûn ağay dest û êrebe ra yenû war,
sil êrd ra dûn aryê û wenû.
Ağa vano:
-Memo in êrebê na sehat ra pê ê tuyo.
Ağa  poşmûn benû la bele êrebê bîyû mal xizmekar.
Mem sil werdiş sera zaf qehrîyenû ,
şeref xesyêt Mêm bîyû ponc perê.
Ağa û Mem gurê xo bacarid vênênî û tepîya agêyren dewê xwî.
Rahar'id yewbinonid qisê nêken.
Yên cag'o Mêm gi werdo ucad vindênî.
Ağa vano:
-Memo mi yew xeletî kerd,
êrebê mi destra şi.
Bê ez heq gi werdiş tue'b bidî,
êrebê mi tepîya bid mi?

Fêk Mem ra hema boyê gî yena û hêrsbîyayo.
Mem agêren ağay  vano:
-Tamom,
de têz bê war,
êrd ra o gî vişk aryed û bor,
êz êrebê tura nêgeno  tepiya dano to.
Ağa êrebê ra yenû war êrd ra gî vişk dûn arye û wenû.
Dima quên rahar yên nizdê dew,
Mem vano:
-Ağa, waxtig ma şînî bacar,
êrebê ê to bi, ma tepîya agêyrê dew, êrebê honc ê tuyo.
La o çi gîb ma pîya werd?

13.01.2014

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder