Çırê Musyon

30 Nisan 2016 Cumartesi

ŞINGILI GÖTÜME GO..!1983-85 ez Zonguldak'id xebîtyeni...
Dewicon  mira vatini Kurt ögretmen..
Rocek qal kirdonra bî  a,,
dewicûn wa yew veyve ma wa kird esta..
Bi rasti mi mereq kerd mi va ez rocek bivînî..
Ina kirdê ma kama komcara wa..

Yenê aw dûsyayê percin mekteb ma bî..
Yew roc yew cînî û di qic(gede) xwi amêbî vêr yenî aw...
A cenek qal tewîrek kerdîn..
Gedê yê sitil aw girot û vazda..
Cenek hêrs bibî qij (gedî) dima vendênî..
"Gede şingili götüme go,
Ula gede derem şingili götüme go.."
Cenek qic xwera vatin sitil meber erda ron..
Mi rind gos na vengê cenek ser..
Belya des rê na qal qic (gede) xwira yê  va..
Na cenek bacê mi pers ker Qers ra bî..
Kok yê Azeri bi...

A roc dewıc vêr mektêbîd top bibi..
Dewîcûn  va,,
 hoca na cenek şimara wa..
Ez agerawa dewicun..
Mi  va,
Inê ma nîya inê şima wa..
Şima vazeni ma şart bıker..?
Ina vakê şima wa...
Şima inon nêkên tera pers bikerîn,,
yew kelima wa tek ya kirdki nezona..?
Dewicon va na Qersra wa..
Mi va Qersid Azerî zafî..
Azeri kok şimaray..

Eg hol bî e şima wa ,, qey  xirab bi se bena ê ma...
O mi va êyba reş,,vûllay mad kes nêvûn şingili götüme go..
In zuvan şima wo
Encax ê şima sitilon non pê xo ya.....

28 Nisan 2016 Perşembe

Seyh Meydî efendi Piran
Brê Şex Said efendi Şex Mêydî efendi,, 
Hayrabolu qezê Kirklarelid sürgünid mendibi..
Vanî Şari ucay zaf şinî Şex ser,,tira pers kêrdînî..
Sex çi vato se şî gerrê Şêx hukmat xo di kerdo..

Yew ruec yew merdim verî qehwexonid Şex ra vano:
Siz bizim askerleri kapinizda öldürdünüz?
Hepiniz haydutsunuz...

Şex mîyan cemaat yinid vano:
Ma Kird feqir yew milleta,,
Di biz û çend tene kêrg ma ,,
yew baxçê ma û qicik tena estîbi....
Êsker şima tim roc û şew bînî percinon ma di gêrênî....
Ma vatînî dê qey dizdi,
ma nên pau û eskêr şima kiştîn. Hal û meselê eskêr şima in qedebî..
Şex agêyreno ê merdimra vano;
Çi gurê eskêr şima estibi bîn percinon ma di?
Ez her roc binî percinon şimad bigerî, cenon,veyvon  û kêynon şima tamaşê bikerî, şima mi sekerdin..?
Qalê Şex ser zuvan merdim kilit beno..
Na mesela ser,,
o merdimib ho,, honc şibi gerre Şex kerdibi.. 
Şex ridî ê qalan xo ya 6 aşm zered mendibî..


Qij (gede) Sultan Silêman..!

Na yew sonika!
Ez inon kena wesê herkes nêşina, la bele wa bibo..


Tirki vanî rîvayet,,kirdkî vani qala bê bingeh...

Tirkan û Êreban gore Kird qij şeytonê..
Eyn gore in qede yew millet çinîka..
Vatişan Tirkan gore Sultan Silêmon yew ruec şinu desmac genu..
Xirkê xo akenû mor  yi  cewra yew Kird tirawenû..
Kird ma mor sultan genu zerrê bacarîd kam ber kuenu ,,kam ber  akerdo se , mor xwi mocnenû û şinû zere..
Nizdê hêzar cinî tera niveş monêna..


Sultan Silêmon erê pê hêsîyenu kî mor xwî kerdo vîn..
Emir kenû merdiman xo,,
vano mor bivînîn..
Merdim yî bacarid gêrênî çi pê bihêsî..
Piyorê şarî bacar qale Sultan Silêmon kêna..
Şarî bacar vano,,
Sultan Silêmonira hêzar cîni pîzêra niveş menda...
Merdim vanî ,,
Sultan ma in qede yew gure nêkeno..
Mor xo kerdo vîn kewto yew merdim xirab dest..
Ew merdim namê Sultana in guro xirab kerdo..
Millet inon nêkena..

Ni vaziyet sera,
merdim Sultan xeber danî Silêmon,, vanî yew merdim mor to tiravitû in qede yew  guro xirab kerdo..Zirar da wo hêzar cînî..
Ma eke sekênî?
Ma in cenon aryed bikiş  ma se bikerî ?
Sultan Silêmon vano in hêzar cênî zî bê gune yî..
Pîzê eyn di hezar zî qıc (gedê) estî  beno di hêzar..in insan bê suc û bê gunê yî...
Inon top bikerîn fetelnîn ko Cudî ser,, wa ucad bicuyî..
In insan xeteknayê yî..In qede ma nêk milletê ma zî xetekyena ..
Ew waxt ma bênî yew milleta heteknayê...


Merdim Sultan,,
in cênon top kênî,,
verê yin danî hetî koy Cudî ya..


Vatişan gorê in cenî hêzar qic (gede) anî dinya..
Dima in qic (gede) yew binanid zevicênî bênî zêde...
Cuwîyayiş yin zî  zê şeytano..
Kird qic û gedê in cênonê..

Zafi Êreb o Tirk,,Kirdon zê qij (gedê) şeyton vênênî..
Mesele Kirdon nazar Êrebon û Tirkanid zafî in qede yena zonayiş..


Mi ina mersela çi semeda nişta,, êz sebebî yê vacî..
Din islam fekê Êrebon û Tirkanid bîya zê vincelî, ,
Inî hurd millêtîz ,,
derheq kirdanid din islam zê xo êyar dawo cî..
Kirdan kênî xirab ho Kirdon serra kênî pak û zelal..
Menfîat yîn ci qede pê amo se,,ew qede sarê millêtê xo zî xirabî ser xerepnênî..
In her di milletîz din islom ra dur mendî...
Din yîn bîyu dîn menfeat..
Tirk,Êreb û Faris ni hîrî milletîz bisilmonê nîyî..
Mi gorê Rojhilatid bê Kirdon kes bisilman nîy..