Çırê Musyon

28 Nisan 2016 Perşembe

Qij (gede) Sultan Silêman..!

Na yew sonika!
Ez inon kena wesê herkes nêşina, la bele wa bibo..


Tirki vanî rîvayet,,kirdkî vani qala bê bingeh...

Tirkan û Êreban gore Kird qij şeytonê..
Eyn gore in qede yew millet çinîka..
Vatişan Tirkan gore Sultan Silêmon yew ruec şinu desmac genu..
Xirkê xo akenû mor  yi  cewra yew Kird tirawenû..
Kird ma mor sultan genu zerrê bacarîd kam ber kuenu ,,kam ber  akerdo se , mor xwi mocnenû û şinû zere..
Nizdê hêzar cinî tera niveş monêna..


Sultan Silêmon erê pê hêsîyenu kî mor xwî kerdo vîn..
Emir kenû merdiman xo,,
vano mor bivînîn..
Merdim yî bacarid gêrênî çi pê bihêsî..
Piyorê şarî bacar qale Sultan Silêmon kêna..
Şarî bacar vano,,
Sultan Silêmonira hêzar cîni pîzêra niveş menda...
Merdim vanî ,,
Sultan ma in qede yew gure nêkeno..
Mor xo kerdo vîn kewto yew merdim xirab dest..
Ew merdim namê Sultana in guro xirab kerdo..
Millet inon nêkena..

Ni vaziyet sera,
merdim Sultan xeber danî Silêmon,, vanî yew merdim mor to tiravitû in qede yew  guro xirab kerdo..Zirar da wo hêzar cînî..
Ma eke sekênî?
Ma in cenon aryed bikiş  ma se bikerî ?
Sultan Silêmon vano in hêzar cênî zî bê gune yî..
Pîzê eyn di hezar zî qıc (gedê) estî  beno di hêzar..in insan bê suc û bê gunê yî...
Inon top bikerîn fetelnîn ko Cudî ser,, wa ucad bicuyî..
In insan xeteknayê yî..In qede ma nêk milletê ma zî xetekyena ..
Ew waxt ma bênî yew milleta heteknayê...


Merdim Sultan,,
in cênon top kênî,,
verê yin danî hetî koy Cudî ya..


Vatişan gorê in cenî hêzar qic (gede) anî dinya..
Dima in qic (gede) yew binanid zevicênî bênî zêde...
Cuwîyayiş yin zî  zê şeytano..
Kird qic û gedê in cênonê..

Zafi Êreb o Tirk,,Kirdon zê qij (gedê) şeyton vênênî..
Mesele Kirdon nazar Êrebon û Tirkanid zafî in qede yena zonayiş..


Mi ina mersela çi semeda nişta,, êz sebebî yê vacî..
Din islam fekê Êrebon û Tirkanid bîya zê vincelî, ,
Inî hurd millêtîz ,,
derheq kirdanid din islam zê xo êyar dawo cî..
Kirdan kênî xirab ho Kirdon serra kênî pak û zelal..
Menfîat yîn ci qede pê amo se,,ew qede sarê millêtê xo zî xirabî ser xerepnênî..
In her di milletîz din islom ra dur mendî...
Din yîn bîyu dîn menfeat..
Tirk,Êreb û Faris ni hîrî milletîz bisilmonê nîyî..
Mi gorê Rojhilatid bê Kirdon kes bisilman nîy..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder