Çırê Musyon

17 Ocak 2014 Cuma

Ağa û Gavan
Waxt vêrî  ağê yew dew,  qayil nîyû  dewicon xwir ağayê biker.

Qirar xwi dûn û  cillon xwu kihunû geno pira û vecênû rahar.
Yew mudê rahar şin, sêr rahar êy di dewa vêrenid şin kê ağay dew,
vano:
-Ez feqira qayila gavanê to bikêrî.

Ağa qabûl kenû, ağa vano êyro dewid yew şeynî esta. Di (2) Mêşnan bigerîn meydon dewid bibirnîn,  wa dewic pocî hêttan ez biyêrî.

Ağa gurê xwi vînen û yen meydûn dew,
vûnu:
-Di pers mi şimara estî. Şima persûn mi bizanî ,encax ew waxt şima eşkênî şeynî dest pê bikerî.

Dewic vanî ağa, pers to çinay dê vacê!?

Persî êwilî:  Astor mi şima sêni vênenî!?

-Dewic vanî , ağa astor to kehilû heme rehwan şinû.,yew heywûn êsîlû!!

Persî diyîn: Tayrê mî şima sênî vênênî!?

Dewic vanî :
-Aga,   têyrê to zaf çim akerdêya, her çî vênêna.  A hel şina sayd xo tepişena û têpiya agêyrena!!

Persî hirin: Şima mi sênî vênênî!?

Dewic vanî:
Ti zaf êsil yew merdimî, dest to zaf akerdêyo. Ti dewicon xwi ra zaf hês kênî û qimet dûnî ma. Ma tûra zaf razîy,Homa zî tora razîbo!!
Aga pê keyfweş benû vano,  şima êşkênî dest pê bikêrî, ucadi gavûn vano ağa.
-Êzî qayila derheq persûn to dî vatê xwi vacî. Ti müsaadê kênî!?

Aga vano belê ti eşkênî vatê xwi vacî.

Gavan vano:
(Astor, Têyr û ti) şima hîri hemê zî bê êsilî!!

Aga vatê gavûn sera zaf hêrs benû.
Aga vano:
-Gavan! to zaf bêarzê kerd,  ez cêzê to gera bidî  , dewicûnra vano tepişîn.

Gavan vano:
-Ağa de vinder, mi çi semeda va , ez tora vacî, eg ez neheqa, ew waxt cêzê mi bidîn?

Gavan vûnu:
-Ez qayîla  kuêk şima hîri hemîn zî ca bikêrî!!

Vatê gavûn ser,  ağa vûnu na astor û teyr kam mir xelat kerdî vendînî ê merdiman?

Dewıc wahar astor û teyr pîya  vênênî anî huzur ağay.
-Aga vahar astor ra pers keno,
Bayk û dayê astor kamî!?

Wahar astor vûnu:
-Ez çi zûr bikî, waxtog na astor dayê xwi ra bîy, dayê astor geber bî.
Ez qayil nêbîya kurri bimirû, mi pê şit manga ya na astor kerd wêyî.
Kurrî bi pîl, hema mi xelatê ağay xwu kerd.

Gavan, wahar têyr ra pers ken.
De vacê, dayê têyr kama!?

Wahar Têyr vûnu:
Yew ruec kuêd mi hîrî heb "hêk" di,  mi hêk ardî kêye day cênê xo.
Cênê mi ni"hêk" bin yew kergê mad nê ruê.
Ni"hak'on ra hîrî "Lîr" biy.
Di Lîr merdî, na mi destid mendibî.
Mi kerd pîl û mi xelatê ağay xo kerda.


Persî hîrin : Dewic vêndê daykê ağay dûnî.
Gavan dayê ağay ra pers kên vunû:
Bayk ağay kamo û çara wo!?

Daykê ağay vûna:
Waxt vêr çerçi amênî dewê ma.
Çiqas çerçi amê dew  ez pîyorinid koto ra. Ağa lacê kam çerçîyo ez nizûno!!


Badî ni persûna ağa, agêren gavan û vûnu:
To çi qede fam kerd de vac!?

Gavan vûnu:
-Astor waxtag rahar ra şina, sarê xo finenû xwu ver şina.
La belê ni waziyet şit manga ra peyda bîyû, eya mi nizonênî.
Astor kehîl sarê ey tim berzû , xo ver nê oneno.

Semedê têyra vûnu:
Ni Têyr, gera çim înon tim cuwar bo,
La belê çim na têyr onênî êrda,  gêrena hêb xêllî û koryek, ucara mi fam kerdibi na têyr bê koka.


-Semedê to'ya ez eşkena inê vacî:
Hocê nêkeno ağa dewiconra xwu pers bikû.
Waxtag to semedê xwu dewicanra pers kerd, mi zona ağayê to di xeletî esta.
Merdim êsil xwu gera rind bizonû. Hocê nekeno ti dewiconra icazet bigerî.


Ağa  ni waziyet serra vûnu:
-Ti kam çi kesî!?

Gavan meselê xo ağayra vûnu:
Ez yew ağaya, mi ağatî ra êciz kerdibî.
Mi qirar girot ez binê dewra dûr bik û dinya bigerî.
Ez kota rahar dewê şima weş mina şi ez amaya.
Meselê mi inaya.

Ağa fam keno kê,  na dinyad alaqedar zaf çî nêbî yû.

Irfan KAYA

1 yorum: