Çırê Musyon

5 Kasım 2013 Salı

Werrîkna mi tifing xo tê biardîn?


Waxt wêrî yew zazay ma yew tifing û çend pes yî estîbî.
Tifing, semedê pawitis mal xo ya êrna bi.
La belê zaf tifing xo ra hês kenû.
Zerrê dewid zî tim pê tifinga gêrenû.

Idarê dewic yew mudêra pê  zaf beno hol.
Daykê ê  Zeyn vuna heq ma hîn esto ma şêrî hac.
Qirar xo dûn lac û dayk piya ş"ınî hac.
Cillûn xo dekên bawilê xo lac tifing xo zî nûn sêr cillûn xo ya.
Dayka Zeyn tifing vênena û vuna:
- Ero ti hê şin beyt, huzur piyexmêr semedê tobê kerdişa.
Çi gurê tifing hac'id esto, ti çê hê şin sayd?
Dewic vatê dayka Zeyn kenû, tifing xo bawilra veceno dyes di aleqnenû.
Ruec bîn pa qeflê hecîyona kuênî rahar, roc hîrîn rasênî hac.

Hac'id roc şeyton kerra estiş zaf qelabalx û. A roc înson yew bînon tehn dûnî heme yew binon pilêxnênî.

Yew Êreb zuar dûn zazay, zazay ma ginên û êrd û hêrs benû.
Vunû:
-Ero taleh to esto, dayk nêverda ez welatra tiging biyarî.
Mi bizonên ityad şima in qede bê rezî kênî, mi tifing xo tê ardînî, yew gulê têna mi nênî ser kafik toya.

Irfan KAYA

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder