Çırê Musyon

6 Mayıs 2014 Salı

Ahirêt rahîb û Şûfêr

Yew rahip û yew şüfêr otobos piya êynî ruec mirênî û piya şinî ahîret.
Şüfêr waxt cuwiyayişî xo di zaf xirab êrebê romitîn.  Bêr cennêtid aziz Peter şinû eyn vera û vunû:
Cinişin êrebê mi , ez şima bêrî cê şima, şima mocnî.
Yew mudê pê êreba şînî bîn yew kuê di sêr 50 donîm yew êrazî û vêr yew kom dî êzîz êrebê vindarnênû.
Êzîz rahip ra vûnû:
itya kê to û ebedî û êrazî to newe wo.
Bon tera hem baxcê to zaf zergûn, hem zî hozê awk zî tedê esta.
Zerê kêyê di zaf kitab zî estî.
Ti ityad îsrahat kenî onênî kêyf xo.
Êzîz , şüfêr ra vunû :
-êrebê niş ma şin cê to.
Piya konî rahar şînî miyan yew gema pîl  ra vîyêrênî, guêl û dêrê tede estî, tera viyêrênî yew ca û düz di vindênî.
500 donim êrazî ser yew şato ya pîl 200 odê tede estî ,êzîz şato mocnenû şüfêr vunû inê toya.
Êra tepîya tî ityad cuwîyênî.
Bin êmrê tod xizmêkar estî ti çi vacî xizmêkar vatê to anî ca.
Êzîz şüfêr ra xatir wazên û tepîya agêrenu.


Şüfêr şaş benû agêrenû êzîz û vunû:
Êzîz efendî, inê rind bizon, ez tora zaf hürmet kena , labelê qey ez rahîp ra hîna zaf bîya  wahar mal û milk?
Mi sekerdo?


Êzîz vunû:
şüfer beg, xizmetê to hina zaf biyû rahip ra.
Ti mi persî, to hina zaf insan erşawitî cennet, la rahip sekerdo?
Waxtag ti niştînî sêr êrebî ,zerê êrebîd çend insan estibi, piyorin salavat ardînî. Ridî sevab eyn ra ti hê ityadê.
Rahip cê xo dî ronişto , ha raşt ha xeletra zaf kêm insan erşawîtî itya ma het.
Yenû mi vîr, to yew roc'id hindê rahîb insan erşawitibî îtya, in semedra mikafat to rahîp ra hîna girdo.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder