Çırê Musyon

22 Kasım 2014 Cumartesi

ÇIM TO TIM FEQIRU BIRNENU !

Na mersela miyabîn 1960 û 1965 di yew dewe Palî'd vîyerta.

Devê Pali, Mir Êhmedunid  cênî şînî vêr la'd xelle şüveni.
Hetî yeriya varun varenû.
Xelle dewîcun finenu xo ver û benû.

Yew cênek zaf qehreyena, sarê xo kena berz onêna êzmin ra vuna:
-Ti qet nêşarmiyeni, ina kerdinê  to qet weş nîya.

Vate cênek şinu goş cenûn bînan, cênî bîn vera a cênêk vindênî û vani:
Çerray Homay'ra na qâl vaciya wa?

Cênek vuna:
-Şima zunî ma feqîrî ,qey yo nezun ma feqîrî?
Cênî devîc  a  cênek ra hêrs benî.

Yew mude û derg kes cênek di xêber nêdun.
Vaziyet cênî dewîcûn, zor na cênek şinû.
Cênek qehriyena û yew mudê  ra pê  cênek mirêna.

Ê cağ  Şex Meydi efendi (Bray Şex Sêid efendi) pê hêsîyenû , qirar  xo dun vano  ez gera şerî qebrê na cênek ziyaret bikerî.

Yew ruec dun  ra şinû Mir Êhmedun.
Devîcun ra qebrê  a  cênek pers kenû.
Devîc vanî:
-Efendi qirbun na cênek sarê vedarit û Humay qal xirab Homayra  day.
Huma zî gûn na cênek girotû.
Na cênek dîn imonra veciyabi, Humay rêhmê xo yê nekerda, cayiz nêkenû  ti  qebrê na cênek ziyaret bikêr.

Şêx dewîcûnra vano:
-Na cênek yew cêneka zaf pîla, şima qedr û kiymet na cênek nezanî.
Ew semedra ez omeya deve şima.

Şêx:
-Na cênek neheqê kâbul nekerda, şima cuwyayîş xo dî tim nêheqe kâbul kerda.
Ew semedra qedr û qimêt na cênek mi het di zafû.

Şêx dewîcanra vano:
-Şima qayilî, na cênek şima af biku , şima gera şeri qebrê ya ser û yê ra hêlalê biwazi.
Devic  şaş bênî.
Efendi ziyaret qebrê cênek dima agêyreno Palî.

Irfan KAYA

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder