Çırê Musyon

20 Ağustos 2013 Salı

Malla Gilêyin (Mallê Safarûn)

Nome ê mîyan şarî ma di Mallê û gilêyin bi.
Gijik ê (por) derg bi, nê qesnênî û zê keynon kerdîn gilê û bestini.
Ucara enê nomê girotib.

Nomê yî êsil ,Mallê kêy kekûn.

Vatişan gorê kê kekûn hiri bray bi..
Yew bra Kelaxsidi monenû,yew Çirraxirab'id yew zî mazrê kelaxsî Safarun di ca dunû xwi.
Enê hiri hemê dew, ke kekûn nê pîyêra..

Malla dîndar yew merdim bi.
Hot (7) rê zewecya bi.
In zewac Malê ra zaf qîj amêbî dinya.
Kes nêzanên çend qîj yî estibî, vatişan gorê en tay nizdê 40 qîj tera amê dinya.
Kê mallê pa tornun û qijon êya eyro nizde 300 kes rêhat estî.
Safarûn têna dewê mallê û qijûn mallê ya .

Mi vaştig ez yew hadisê Mallê û raştiyê êy ser binusî.

Vatişan gorê hiri lacê mallê şini rahar yew Heciyonic birnênî û ey darb kênî.
Heciyonic şinû huqmat di gerre kenû.
Mudeomomî Heciyonic ra vunû:
- Şahad to esto se dawa akir.
Hecîyonic mudêomomî ra vunû:
- Şahadê mi esto.
Zano kê sarê mallê  tera bikir, raşti ra şaş nebeno.
Mallê genû şahad mocnen ra.

Inê sera
Huqmat müfrezê finên û rahar.
Müfrezê şinû Safarûn, hiri lacê mallêy tepişênî û unî Darehêni û vecênî mehkema.
Mudeomumî kirar tepiştiş hêps wazenû, hakim zî qirar tepiştîş dunû.

Roc mêhkema yenû.
Celb huqmat kueno mallê dest, Malla şinû mêhkema.
Merdim mallê vanî:
-Malla, ti ifade bidi lacûn tuê toqif kênî, ti bê vatê ma bik ifadê medi?
-Malla vunû:
Şima sarê mi terakî ez raştira şaş nêbena.
Siba ez çi riya şina huzurê homay?
Malla qirar xo ra tepiya nê ageyreno, mêhkemad vera lacan xo vêciyeno.

Mudeomomî Mallê ra persenû û vunû:
Ni merdim derheq lacanê to di gerecîyo , vano hiri lacê Mallêy amê verniyê mi ez darb kerdo, Malla zî şahad mino ti vanê se?
-Malla vunû:
Mudeomomi beg, in merdim raşt vano.
Lacê mi bilaheq û sebeb şiy in merdim vernî û merdim darb kerd, mi pê ene çiman xoya di.

Mudeomomi û heqim, ifadê Mallê sera mêhkema erzênî tepîya.

Bacê merdîm mallê şinî heciyonic vênênî, xo miyandi Heciyonic kênî razî, Heciyonic zî şinû gerrê xo tepiya genû..Mêhkemê diyinid lacan mallê veradîyênî.
Huma rêhmê xo pê bikû. Eyro dinyad niyû.
La belê zê mallê insan eyro ina dinyad zaf kêmî.

Merselê Mallê zî in qede bî.

Irfan Kaya

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder