Çırê Musyon

2 Eylül 2013 Pazartesi

Nimac XelonicunŞeyh Şerif Kelaxsi ra lacê Şeyx Mistfa efendi bi.

Dayê Şeyx Şerif Xeylon Gowderi ra bî.
Şeyh Şerif verê kiyyam Şeyh Said yew ruec şinû Xeylon,
Watişan gorê hettûn a roc Xelonicun , zede kes nızonêni nimac çinêyo çi semedra yenû kerdiş.

Efendi zî vaiz dûn xalon xwî vunu:
-Ni qeydê nebeno nimac bikerîn.
Kam nimac bikêrû hetê Homay di cê eyn esto.
Kam nêkerû a dinyad hisab pil dunû Homay.
Xeylonic zî vanî:
-Efendi ti Şeyx de mara vac, nimac sênî benû ma bikêr?
Şeyx qayilû xalon êy bimusî nimac bikêrî.
Şeyh onênû derheq şart islomê di Xeylonic zaf çi nizon, wî zî zaf nişin xalon xwi ser .
Şeyh vano:
-Şima sêr sibayû reura warzênî hema şefeq neveciyo, şima di farz û di rekat nimac kênî, dima waxtag tij hetê nimroj tam yena wertê êzmin ew waxt zi şima çehar farz u çehar zî sünnet perû piya heşt rekat nimac kênî. Hetê şun waxtag newe benû tari, şima honc di farz û di sünnet perû piya çehar na rêkat nimac bikerî besû.

Ina yena zunayiş Şeyx xalon xwir rocid hiri waxt nimac kerdû raşt.

Züvêr ra mallê saf eşnawenû Şeyx şartî nimac semedê Xeylonicunir kerdû hiri waxt, nê sera hêrs benû.
Rocêk Şeyx yenû Züvêr malla şinû Şeyx het û vano:
-Liya efendi ti qet Homayra nêtersênî?
Şartê nimac rocid ponc waxto.
Ti sênî eşkênî Xelonicunra vacê rocid hiri rê nimac bikerîn?

Şeyx onênû malla zaf hêrs biyû,
Ageyrenû mallê vunû:
-Malla qey ti mira hêrs biy?
Ezî zano şartê nimac poncî
Mi zor hirî waxt Xelonicunir dayî qebulkerdiş.
Ti camêrd se ,ti so di na waxt sern biker ponc waxt.

Rehmê homay hurd hemîn zi ser bo.
Hurd hemê zi zunayê ma bî û hurd hemê zi hetê millêtê mara zaf omêni hêskerdiş.


Irfan KAYA

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder