Çırê Musyon

27 Şubat 2014 Perşembe

Çerrê bazar ê gurî bîyû?

Dat Mist dewe Pîran Salorî'd cuvîyenî.
1980 di ez tayîn bîya Salorî, ez û dat Mist ma bîy şinasî û dost yewbînan.

Dat Mist di cênî yi estibî. Cênîya pêyîn hema con'ib , dat Mist ra 30 ser qij bî.
Cenîya pêyînra  5 gedê dat  estibî. Vatê dat Mist gorê en tay 5 yan 6  gedê yi  merdibî.

Rahar dew kiştê baxçê dat Mist'ra viyertînî. Dat Mist zerrê baxcî'd yew Hoz'a qicik viraştibî.  Pê baçxê xwi aw dênî.
Vatiş dat Mist gorê çêrrê kyê'd sarê xwu nişitînî, tim Hoz'e baxçîd sarê xwu şitînî.
Rocek nimac sibêd'î ez reura varişta wî ez şinî Pîran. Ew waxt tomafilê dewê ma çinebî. Ma mecbur peyatî şînî  sêr rahar Pîran, ucad hema ma niştînî tomafil  pê şînî Pîran.

A roc ez ama kiştê baxçî, zerrê baxçîra yew veng amê goşan mi, mi sarê xwu çarna hetî baxçîya, ez çi bivînî?
Yew merdim wertê zimiston xwu kerdû zit mîyan awk di vano :
"Euzubiîllah-î mîne şeytanû racîm"  û xwu cenen û awkê hoz'ir.
Ez şaş bîya, xweb xwe fikriyaya , in merdim cê sarê  pernaw, wertê zimiston pê awa serdin desmac xwu pîl geno?

Mi veng da, gelo ti kam çi kesîy veng biki?
Miyan Hoz'ra dat Mist sarê xwu kerd berz, va eza hoca.
Mi va dat Mist, kêye'd aw çinya ti îtyad desmac gên?
Dat Mist, va ez çerrê kyêd desamc pîl nigena, ez imnon û zimiston desmac xwî tim baxçed gena.


Hên in gurê ca verd?

In hêdîsê ra pê yewna roc bi. Ez şîya dewê Dimlî.
Ucad sağlik ocağî estibî. Dat Mist û cênê  yi pîya  ûcadîb.
Ez persawa.
Dat Mist xêra şima îtyadê?
Dat Mist wa:
Hoca  cenek pizera niwêşa mi arda îtya, doxtor vano gede ver şiyû.
Ez gera şêrî Pîran'ra darû biyarî .

A roc ma pîya şî Pîran.
Mi va dat Mist , sêr to zaf pîl, hên in gurê ca verd?

-Qal mi weşê dat Mist nêşîbî.
Dat Mist wa:
-Hoca hema kuvvêt mi ho cado. O gurê hema mi destra yenû. Çerrê bazar ê gurî bîyû?

Qalê dat Mist ser, ez zaf huyawa.
Mi wa dat Mist vûllay bazar ê gurî çinû. La belê bazar gedê  nê ardîş esto.
Homa emir derg bid honimê to, vahar ponc gedan'a.
Ti biwazî hên gedê nibênî.

Vatê mi kot dat Mist sarê.
Wa o gurê çi qedê beno?
Mi va, binê perê to şîn , la belê to û honim piya şima gedûn ra xelesîyên.
Şima gera piya şêr doxtor cênon.
Şıma vanî ma hên qayil nîy gêde ma bibî.
Doxtor ew waxt yan darû dûn şima, yan zî sobina hacêt kên honima, hîn gedê cîr nibênî.
Dat Mist  agêyra mira va:
-Ti eşkênî mad biyêrî doxtor?
Mi va beno dat Mist.
Wa honim weşib badî di  aşman ma piya şînî doxtor.

Badî di aşman dat Mist da piro şi Edena xebat. Ezî tayîn bîya şîya sukê Zonguldak.
Mi hên dat Mist'ra  xeber nê girot.

 Irfan Kaya
Darû: Ilac
Hoz: Havuz
Gedê: Qij,put yan zî minal(cocuk)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder