Çırê Musyon

28 Nisan 2015 Salı

Xal Wasmon ..!!!!Rahmetli Osman Metin eslê xo Liceyic bî.
La bele kê yin, pa birayan xo ya,
pero piya reuna omêbî Çoligid ca da bi xo.
Osman û bray xo pîya tücarê kerdînî.
Waxt verî idarê êyn zaf rind bî.
Xal Osman û cend embazî êy 1970 di qeza  viyarnabî,
qezara pêy bibi nêwes û dikkan xo qefelnabi.
Xal Osman nizdê 10 tene lacê yi estîbî.
Cend lacê êy zî embazê ma bî!!!
Lacî ey zafi dairê hukmatidi şugulyênî.
Xal Osman zi bibi teqawit pê maaşê xo  û cend dikkan yî estibî,
kirê dikanan girotîn, pê idarê kêyê xo kerdinî.


1990 ra pê ma bibi ciran yew bînan.
Tim amênî mi het. Mi cîr zaf hürmet kerdînî.
Ma piya vêr dikanî  ê  di roniştînî û ma teraqnênî.
Teraqê Xal Osman zaf weşibî.
Homa rehmê xo pê bikû!
Ez tera zaf çî musayo.


Banî Xal Osman di kat bi.
Kat corinid xal Osman û qij xo roniştînî.
Bin ban yidî ponc dikan yî estibi, pîyor dabî kîra.
Bon yi bibî kîhûn.
1993 di da bi yew mutehhîd.
Mutehîd çend dairê ban û yew di dikan dabî ci.
Mutehîd, ban yi  şa bi wi, çahar kat wareznabî.

Dewic hetî şûn, verî ban yira amênî şînî dewûn xo.
Yew ruec Xal Osman verî ban xo di vindeno.
Çend dewic yên vêr ban yî ra vîyerênî ,
sarê xo kênî berz onênî binara.
Yew dewic vano:
-Erikê mi na dadi q... !!! 
mıga dayk çara pêrê ard ina bina wareznaya!?
Xal Osman a hêl ucado, dewîcra vano:
-Herê mi qinra,qey şima o qede vanî?
wahar na bina waxt vêrî tûcar û pîl bi..
Zê zibil tede perê esti!!
Yo bina nêwirazo, kes in welatid nêşkeno wirazo.
Dewîc vengê xo birnêno û pê milê xo keneno şino!!!


Xal Osman na mesela ra pê omebî mi het.
Ez vera varişta pay, mi ca da ci.
Ma çayxonêra çay  waşt û ma pîya şimitînî.
Ina mesela ard zuvan ser.
Wa hocê!!
Eyro hal heval mino dewican in qede bi.
Wa tewê zor mina nêşino!!
Waxtag vanî "errikê" cara pêrê ard.
Ina zî zor mina nêşina.
Dima vani:
-"Mi na dadî q.....n"
Na qal zaf zor mina şina!!
De vacê!
Qey vanî mi na dadi q......!?
Ez huyaya!
Mi va tewê nibên xalo, dewîc to nêşinasnênî, êra vanî.

Homa rehmê xo pê bikero.
Zaf merdim erciyayê bi.

Bimanîn weşîd!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder