Çırê Musyon

15 Şubat 2015 Pazar

Dewîc mi Hêm Fatê Brûn!EMŞ MÊMAN ŞİMA WO

Devic mi rehmeta Hêm Fatê Brun, rocek  şinû Miyalû.
Vêr bêrê kamîra vêreno vano:
- Ez  emş meyman şima wo.
A şev Miyalûnid hewt lûel pêşênî.
La belê Hêm Fatê Brû,  ê   kêyûnra yew'îz  nişinû....
Sobîna kêyed beno meyman....!
Beno siba,,,, Hem Fat vêcenû miyan dew....
 Dewîc tera lomê kên, vanî:
-Ero Hemo to soz da ma qêy ti nomê.
Hêm vano:
-Mi cuwaver pers kerdibi ,,,,  Kêyeg ez tede meyman bîyo, luêlê êyn zaf ruen kên cî,  o semedra ez namêyo....!

BEG  BEG O HEGA BIZIM!

Kadastro 1980 ra pêy, dewe Çolig Simsor'id etut  virazeno.
Mehmûr hûkmat şînî vêrî Pird Simsor.
Êrd vêr pird  ê  Zoxpayicuno.
Dewic ma Sadik Hêmîk û Silêmon Rizê guya tirkî zûn.... Bênî berfekt dewicûn ma... hegan  dewicon mocnênî mehmûrun hûkmat...!
Sadik mehmûr ra vano:
-Beg Beg o tarlada bir hêga var!
A  roc  Hêm Fat  zî dewido. Yo zî  pa dewîcuna ucado.
Hêm rind tirkî zanênî...
Ardim mehmûrun kerdibi...... Gurê mehmûrun qediyêno şînî  Çolîg.
Roc bîn!
Hêm amebi Çolig, bibi mêyman ma.
Vatînî:
Saq û Sêl ma, 20 serra zêde esto amê Çolig. Hema di kêlîmê tirkî nimûsê.
Mêhmûronra vatîn, beg beg o tarladada bir hêga var.
Mi êyn ra wa!!!
-Herê mi qinra, tarla û hêga zê ciyê.
-Mêhnê tarla, zuvan ma di hêgawo!!

DÊN HÊM

Rehmeta Xal Dirîh dewê Pûl'ra lacî Âmêr Qasmono.  Xal Dirîh dormalêy Çoligid amênî şinasnayiş  yew merdim esayê bi.
Waxt vêr reû , Hêm Fatê Brûn Xal Dirîh'ra  dêna  peran  genû.
Xal Dîreh mehmûr hûkmat bi. Vahar ponc qicûn bî. Idarê ra  zî  sist bi, pê maaşê xo ya qij xo dênî wendiş û idarê kê xo kerdînî.
Yew mudo derg serra vêreno, Xal Dîreh dên xo Hêm'ra wazeno.
Hêm şino sobîna merdimanra dên genû , beno dên xo dûnu.
Hêm yew rê omebî Çolig,  ma kotîbî qal.
Namê  Xal Dirîh vîyert !!!
Ma dî,
Hêm wa:
-Mi binê perê tira dên kerdibî. Zor na mi ser perê xo mira vaştibî.
Mi perê Dirîh bêrd que pa û ez amo.
Ma wa Hêmo ti neheqî!!!
Mêrîk to rî holê kerda, perê dê to.
Ti nêwanî homa tira razibo ,hacê mi arda ca.
Ti vanî mi bêrd quê pa!
To dên xwî gera waxtid bidênî.
To hem perê mêrîk erê day, ti xal Dîrîh dima xebêr danî. In hol yew ehlaq nîyo...!!
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder